Ambulante begeleiding De KeerkringRESPONZ verzorgt vraaggestuurde ambulante begeleiding aan reguliere en speciale basisscholen en het voortgezet onderwijs (Praktijk- en Leer Weg Ondersteunend Onderwijs) in Zoetermeer en omgeving. Deze scholen hebben een zeer moeilijk lerende leerling toegelaten. 

De speciale deskundigheid van de ambulante begeleiding draagt ertoe bij dat deze leerlingen geïntegreerd onderwijs kunnen volgen: gewoon als het kan, een aangepast programma als het moet. 

De leerling, ouders en betrokkenen van de school zijn richtinggevend voor de ambulante begeleiding.

 

Op de volgende wijze zetten de ambulante begeleiders hun kennis en ervaring in:

Ambulante begeleiding De Keerkring

 • hulp bij (her) indicaties
 • advisering bij het opstellen van het handelingsplan met behulp van de kerndoelen en leerlijnen voor het ZML- onderwijs
 • systematische evaluatie van het handelingsplan en bijstelling
 • organiseren van een regelmatig overleg in klein of breed verband
 • procesbewaking
 • registratie van de overlegmomenten, zodat alle betrokkenen goed op de hoogte blijven
 • geven van voorlichting en informatie
 • adviseren en coachen
 • observaties

 

Ambulante begeleiding De KeerkringDe ambulante begeleiders werken vraaggericht. Dit kan tot gevolg hebben dat een ambulant begeleider een presentatie houdt op een school of een informatiebijeenkomst organiseert op De Keerkring. Mogelijke onderwerpen daarvoor kunnen zijn:

 • Informatie over het kind met Downsyndroom en pedagogische en didaktische aanwijzingen
 • De overgang van het ZML kind van groep 2 naar groep 3
 • De zaakvakken in de bovenbouw
 • Het zelfstandig werken
 • Specifieke methoden voor de zeer moeilijk lerende leerlijn, bijv. de Rekenboog

 

Indien u vragen hebt, bijv. over de aanvraag van een indicatie, kunt u contact opnemen met

Maurice Maeterlinckschool
Afdeling Ambulante Begeleiding
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
tel:  015 2780 210