‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

We werken hierin samen met ons team, medewerkers en specialistische partners. Die samenwerking verwoordden we al in het Strategisch Beleidsplan RESPONZ, waarin ‘verbinding’ centraal staat. Dit plan vormde het kader voor ons schoolplan. We hebben aan dit plan de afgelopen periode hard gewerkt, samen met het team en de medezeggenschapsraad. Uiteraard met als uitgangspunt onze missie en visie, waarbij we geloven in kansen en mogelijkheden voor ieder kind. Het plan bepaalt waar we de komende jaren samen over spreken en met welke thema’s en hoofddoelstellingen we enthousiast aan de slag gaan.

Uit de opbrengsten 2016-2017:

- het inkorten van de onderwijstijd met twee jaar (leerlingen stromen nu in principe op hun 18e  uit i.p.v. op hun 20e) een aanzienlijke verzwaring van leerroute 2B (uitstroom: arbeidsmatige dagbesteding) en leerroute 3 (uitstroom: arbeid) betekent. De leerlingen moeten in kortere tijd hun doelen behalen. Omdat er in de groepen minder leerlingen van leerroute 3 zitten, zorgen we ervoor dat deze leerlingen ten opzichte van leerlingen in leerroute 2B voldoende aandacht en uitdaging krijgen. In groepsbesprekingen met de coördinator onderwijs worden verbeterstappen in deze gemonitord.

- In het SO wordt bij zowel mondelinge- als op schriftelijke taal laag gescoord op het onderdeel ‘auditieve analyse’. Dit heeft er mee te maken dat leerlingen meegerekend worden die aan bepaalde doelen binnen dit onderdeel niet meedoen vanwege hun andere leesmethode. Verkeer is een lastig onderdeel. Vooral de eerste doelen van de onderbouw zijn te moeilijk of te groot. Beide zaken krijgen aandacht in de regelmatige groepsbesprekingen van de groepsleiding met de coördinator onderwijs.

- In het VSO wordt op de leerlijn sociaal-emotioneel slecht gescoord. Voor sociaal-emotioneel wordt een betere methode dan Stip (voldoet wel op het SO) gezocht. Inmiddels zijn we gestart met lessen rots en water aan leerlingen en gelijk het opleiden van een tweetal medewerkers om deze lessen zelf te kunnen geven. In sommige leerlijnen worden te veel begrippen in één doel gevraagd van een leerling. Hierdoor is het voor sommige leerlingen niet mogelijk om heel het doel te behalen. De coördinator onderwijs gaat hiermee in het leerlingvolgsysteem aan de slag. Binnen de leerlijn dagbesteding en arbeid blijken een aantal doelen niet meetbaar. Tevens zijn er voor deze leerlijn nog geen handvatten en geen methode. We zijn in augustus een goed gefaciliteerde groep wonen en dagbesteding gestart die hieraan werkt.

Lees hier het schoolplan van De Keerkring (opent in een nieuw scherm)

 

Schoolplan tot en met 2020 gereed

‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

Lees meer...

16 mei 2018 Thema informatie avond SO/VSO

Betreft: thema informatieavond SO en VSO

Lees meer...

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Lees meer...

Opening gescheiden afvalbakken in de Leyens

Vrijdag 13 maart heeft wethouder Marc Rosier (openbare ruimte) in winkelcentrum De Leyens samen met leerlingen De Keerkring en van de Margrietschool de gescheiden-afvalbakken voor het zwerfafval in gebruik genomen.

Lees meer...

Wijziging in start schooldag VSO

Lees meer...