In de bovenbouw van het VSO gaan de leerlingen het traject van arbeidstoeleiding in. Het uiteindelijke doel is een naadloze overgang te realiseren van school naar de vervolgvoorziening.

De Keerkring geeft praktijkvakken en waar mogelijk en/of wenselijk ook het Leren Op Locatie, op de zogenaamde ‘LOL-plekken’. Hierbij gaat een kleine groep leerlingen met een eigen leerkracht werken en leren bij een bedrijf.


Zo ervaren de leerlingen wat het betekent om mee te draaien op de werkvloer, om te gaan met collega’s etcetera.
Waar mogelijk loopt een leerling daarnaast nog een individuele stage. Deze stages worden gecoördineerd en begeleid door het stagebureau van school.

Op de Keerkring hanteren we drie vormen van stage, Interne stage (binnen school) externe stage (buiten school) en de overgangsstage (laatste stage, bij vervolgvoorziening in verband met naadloze overgang).

In de fase van de arbeidstoeleiding wordt er vooral gekeken naar het individuele eindtraject. Wat zijn de wensen en mogelijkheden van de leerling en wat zijn de manieren om dit te bereiken?


Voorafgaand aan dit traject vindt er met 17 jaar een toekomstgesprek plaats tussen de leerling, ouders en het stagebureau. In dit gesprek vindt een eerste oriëntatie plaats op de interesses en mogelijkheden van de leerling.

 

De leerling heeft op dat moment al een arbeidsinteressetest gedaan, het resultaat hiervan komt tijdens het gesprek aan bod. Tevens wordt door de stagebegeleider toegelicht welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de arbeidsmarkt en vervolgvoorzieningen.

De ouders en leerling kunnen aangeven wat hun ideeën zijn over een mogelijke route naar schoolverlaten. De school komt met een advies, maar beslissingen worden in onderling overleg genomen. De afspraken hebben m.n. betrekking op de stagedoelen en worden vastgelegd in een stageplan. Het plan wordt door iedereen ondertekend en dient als uitgangspunt voor het te volgen traject. Het traject zelf ziet er voor iedere leerling anders uit en is afhankelijk van diverse factoren: wat kan en wil de leerling, welke mogelijkheden zijn er bij stagegevers etcetera.

In het streven naar continuïteit is het van belang de stage zonder onderbreking te laten volgen door een volgend stagetraject. Bij het zoeken naar een goede match tussen leerling en stageplaats in combinatie met de plaatsingsmogelijkheden kan er voor worden gekozen de stage later in te zetten.

Via een stagelogboek wordt de voortgang op de stage gecommuniceerd tussen stagebureau, ouders en stagegever. Hierbij wordt met name gelet op de doelen die vooraf zijn gesteld.

Het stagebureau verzorgt daarnaast de periodieke evaluaties en rapporteert deze vervolgens naar ouders. Alle afspraken, evaluaties en gespreksverslagen worden door het stagebureau vastgelegd in een stagemap.

In het kader van nazorg wordt tot 2 jaar na schoolverlaten middels een vragenlijst contact gehouden door het stagebureau met ouders. Dit heeft een tweeledig doel, enerzijds kan het stagebureau de ouders en leerling van advies voorzien met betrekking tot de voortgang op de vervolgvoorziening, anderzijds kan de stagebegeleider de informatie van ouders meenemen in de evaluatie van het vervolgtraject en wellicht gebruiken om de begeleiding te verbeteren.

Het stagebureau van de Keerkring wordt bezet door Angelinès Conception. 

Voor ESF subsidie ESF subsidie