Visual

Ons aanbod

Ons aanbod is gericht op maximale zelfstandigheid, waarbij onze leerlingen in de toekomst (voor een deel) afhankelijk blijven van anderen. Ze kunnen op een aangepaste manier deelnemen aan de samenleving. Voor iedere leerling is er perspectief!

Doel van ons onderwijs is ‘maximale zelfstandigheid’. Ons onderwijs is zo praktisch mogelijk en gericht op wonen, dagbesteding en/of werken en vrije tijd.

Pedagogisch klimaat

Een veilig pedagogisch klimaat is belangrijk voor onze leerlingen. Ze hebben behoefte aan een duidelijke structuur, duidelijke ordening van activiteiten in de tijd en van de voorwerpen in de ruimte. Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier, accepteren hun ‘anders-zijn’ en stimuleren hun ontwikkeling. Daarbij zoeken wij altijd naar een juiste balans tussen het bieden van veiligheid en een goede voorbereiding op integratie en participatie in de samenleving. Binnen het so willen we de leerlingen een veilig, warm en kindgericht klimaat bieden. Dit hebben de leerlingen nodig om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen.

Voorbereiding op uitstroom

Leerlingen die onderwijs volgen op het vso, stromen uiteindelijk uit naar werk of dagbesteding. Daarom is onze benadering van de vso-leerlingen anders. Het personeel biedt nog steeds een veilig en warm klimaat, maar bereidt de leerlingen ook voor op een meer zakelijke arbeidsomgeving. In schooljaar 2021-2022 zijn examenreglementen en officiële diploma’s voor het arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel en voor het uitstroomprofiel dagbesteding vastgesteld binnen Resonans. De reglementen staan op de pagina Documenten.

Opbrengst- en handelingsgericht werken

Op De Keerkring werken wij opbrengst- en handelingsgericht. Dat betekent dat we een aantal keer per jaar op school-, groeps- en leerling-niveau kijken hoe wijzelf en onze leerlingen het doen ten opzichte van zichzelf en vergelijkbare groepen leerlingen. Op basis hiervan bepalen we gezamenlijk verbeterpunten voor ons onderwijs.

Aanbod volgens leerroutes

Alle leerlingen volgen een leerroute. We hebben vier leerroutes, met een doorlopende leerlijn van so tot en met vso:

  • In leerroute 1 werken we met Copernicus/CEDleerlijnen. De leerlingen stromen uit naar belevingsgerichte en/of taakgerichte dagbesteding.
  • De leerlingen in leerroute 2 stromen uit richting taakgerichte en arbeidsmatige dagbesteding.
  • In leerroute 3 stromen de leerlingen meestal uit naar arbeidsgerichte dagbesteding of beschut werk.
  • De leerlingen in leerroute 4 stromen soms (tussentijds of na afronding van ons so) uit naar het sbo of praktijkonderwijs. Als zij op De Keerkring voortgezet onderwijs blijven volgen, stromen ze uit naar beschut werk of arbeid.

Voor de leerroutes 2 t/m 4 werken de leerlingen aan doelen van de CED-leerlijnen en de Borislijn.

Landelijk Doelgroepenmodel

We werken met het Landelijk Doelgroepenmodel. Daarmee kan een school onderbouwd en transparant het potentiële eindniveau van leerlingen inschatten en de benodigde ondersteuning goed in kaart brengen. Met behulp van het Landelijk Doelgroepenmodel kunnen we ook de communicatie met externe organisaties als de onderwijsinspectie, samenwerkingsverbanden en andere scholen verbeteren.