Visual

Ons aanbod

Onze leerlingen blijven in de toekomst (voor een deel) afhankelijk van anderen. Ze kunnen op een aangepaste manier deelnemen aan de samenleving.

Doel van ons onderwijs is maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid’. Ons onderwijs is zo praktisch mogelijk en gericht op wonen, werken en vrije tijd.

Pedagogisch klimaat

Een veilig pedagogisch klimaat is belangrijk voor onze leerlingen. Ze hebben behoefte aan een duidelijke structuur, duidelijke ordening van activiteiten in de tijd en van de voorwerpen in de ruimte. Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier, accepteren hun ‘anders-zijn’ en stimuleren hun ontwikkeling. Daarbij zoeken wij altijd naar een juiste balans tussen het bieden van veiligheid en een goede voorbereiding op integratie en participatie in de samenleving. Binnen het so willen we de leerlingen een veilig, warm en kindgericht klimaat bieden. Dit hebben de leerlingen nodig om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen.

Leerlingen die onderwijs volgen op het vso, stromen uiteindelijk uit naar werk of dagbesteding. Daarom is onze benadering van de vso-leerlingen anders. Het personeel biedt nog steeds een veilig en warm klimaat, maar bereidt de leerlingen ook voor op een meer zakelijke arbeidsomgeving. In schooljaar 2021-2022 zijn examenreglementen en officiële diploma’s voor het arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel en voor het uitstroomprofiel dagbesteding vastgesteld binnen Resonans.

Opbrengst- en handelingsgericht werken

Op De Keerkring werken wij opbrengst- en handelingsgericht. Dat betekent dat we een aantal keer per jaar op school-, groeps- en leerling-niveau kijken hoe wijzelf en onze leerlingen het doen ten opzichte van zichzelf en vergelijkbare groepen leerlingen. Op basis hiervan bepalen we gezamenlijk verbeterpunten voor ons onderwijs.

Leerroutes

Alle leerlingen volgen een leerroute. We hebben vier leerroutes, met een doorlopende leerlijn van so tot en met vso:

  • In leerroute 1 werken we met Plancius (so) en Copernicus (vso) leerlijnen. De leerlingen stromen meestal uit naar een belevingsgerichte of activiteitengerichte dagbesteding.
  • In leerroute 2 werken we met zml-leerlijnen die de Centrale Educatieve Dienst (CED) ontwikkeld heeft op basis van de door de overheid vastgestelde kerndoelen zml. Leerlingen stromen meestal uit richting een arbeidsgerichte dagbesteding, dagactiviteitencentrum of een sociale werkvoorziening.
  • In leerroute 3 werken we met de zml-leerlijnen en stromen de leerlingen meestal uit naar arbeidsgerichte dagbesteding of beschut werk.
  • De leerlingen in leerroute 4 werken ook met de zml-leerlijnen. Deze leerlingen stromen soms (tussentijds of na afronding van ons so) uit naar het sbo of praktijkonderwijs. Als zij op De Keerkring voortgezet onderwijs blijven volgen, stromen ze uit naar beschut werk of het vrije bedrijf.