Visual

Aanmelden

U wilt een leerling aanmelden voor een plek op onze school. Hoe werkt dat? Met een toelaatbaarheidsverklaring kunt u uw kind aanmelden. Die wordt afgegeven door een samenwerkingsverband. Wij helpen u graag verder, ook wanneer onze school niét de beste oplossing biedt voor de onderwijsbehoefte van de leerling. Ieder talent telt!

Lees verder »

Afmelden, ziek melden

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, dan verzoeken wij u dit tijdig, dat wil zeggen tussen 08.15 uur en 08.45 uur, telefonisch te melden. Vanaf 8.15 uur kunt u daarover de school bellen, via telefoonnummer (079) 323 85 89 (so) of (079) 341 05 36 (vso). Vergeet niet eventueel de vervoerder te bellen.

Lees verder »

Omgang met elkaar

Op De Keerkring gaan we respectvol met elkaar om. Wanneer dit niet zo is, komen we meteen in actie. Wij staan voor een veilige leeromgeving, ook omdat dit bijdraagt aan beter leren. Wij respecteren ieders overtuiging en levensstijl, maar benadrukken dat op school de opvattingen en overtuigingen van onze onderwijsstichting leidend zijn.

Lees verder »

Handig en zelfstandig

We leren hier veel dingen voor later. Lekker bezig zijn, dat is fijn!

Oudercontact

Goed contact is een voorwaarde om de ontwikkeling van leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. De eerste verantwoordelijkheid voor het kind ligt bij de ouders. De school heeft een aanvullende verantwoordelijkheid. Goede communicatie met ouders vinden wij belangrijk. We hebben immers beiden een grote rol in de opvoeding van uw kind.

Lees verder »

Leerlingenvervoer

Veilig vervoer naar en van school vinden we van groot belang op De Keerkring. We stimuleren zelfstandig reizen met openbaar vervoer of per fiets door leerlingen. Als het nodig is, ondersteunen we ouders en verzorgers bij hun aanvraag voor (aangepast) vervoer. Als ouder/verzorger dient u de aanvraag zelf te doen bij de gemeente waarin u woont.

Lees verder »

Klachten

Een klacht zien wij als een mogelijkheid om onszelf te verbeteren. U kunt daarom rekenen op een serieuze en zorgvuldige behandeling van uw klacht. Liever voorkomen we klachten, door tijdig met elkaar in gesprek te gaan wanneer zaken niet lopen zoals we verwachten. We waarderen het als u een klacht altijd eerst bespreekt met de betrokkene.

Lees verder »

Praat met ons mee

Bij De Keerkring zijn we heel blij met betrokken ouders/verzorgers. We vinden het daarom belangrijk om een goed georganiseerde medezeggenschap te hebben. Onze medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden.

Lees verder »

Geen ouderbijdrage

Een school bestaat niet uit onderwijs alleen. Evenementen, feesten, schoolreisjes en werkweken maken de schooltijd compleet. Stichting Resonans heeft besloten om de vrijwillige ouderbijdrage daarvoor af te schaffen. Activiteiten als excursies en de schoolreis betaalt de school. Lees meer in de schoolgids.

Lees verder »

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom De Keerkring? Lees dan de nieuwsbrief die wij aan ouders/verzorgers van so en vso versturen. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per schooljaar. In principe krijgen alle ouders en verzorgers de nieuwsbrief. Mocht u deze niet ontvangen, stuurt u ons dan even een e-mail. U hoort van ons!

Schrijf je in »