Visual

Afmelden, ziek melden

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, dan verzoeken wij u dit tijdig, dat wil zeggen tussen 08.15 uur en 08.45 uur, telefonisch te melden.

Bel school én de vervoerder

Vanaf 8.15 uur kunt u daarover de school bellen, via telefoonnummer (079) 323 85 89 (so) of (079) 341 05 36 (vso). Vergeet u verder niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft. En meld ook wanneer hij uw kind weer wél moet ophalen. Soms gebeurt het dat leerlingen op school ziek worden. Wij nemen dan altijd contact op met thuis om af te spreken of de leerling naar huis kan. Artsenbezoek dient bij voorkeur buiten schooltijd plaats te vinden. Wilt u dit, wanneer dit niet mogelijk is, tijdig melden bij de leerkracht?

Regels schoolverzuim

De afdelingsdirecteuren zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Iedere gemeente heeft leerplichtambtenaren die toezicht houden op de uitvoering van de bepalingen in de leerplichtwet. U kunt informatie over de leerplicht verkrijgen via de website of de afdeling voorlichting van de gemeente waar u woont.

Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet toegestaan. Extra verlof om langer bij familie in het buitenland te blijven, is niet mogelijk. In de volgende gevallen kan een verzoek aangevraagd worden bij de afdelingsdirecteur:

  • Voor bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk) kunnen we in bepaalde gevallen een uitzondering maken.
  • Voor verlof buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen kunnen ouders buitengewoon verlof aanvragen bij de afdelingsdirecteur. Er dient sprake te zijn van gewichtige omstandigheden.

U kunt de bepalingen vinden in de brochure van de afdeling onderwijs, te verkrijgen bij de gemeente in uw woonplaats. In het algemeen geldt dat u buitengewoon verlof minimaal vier weken van tevoren moet aanvragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op school en bij de gemeenten kunt u verlofformulieren verkrijgen, waarop ook de richtlijnen voor het verlenen van verlof staan. Elk verzoek tot verlof moet schriftelijk ingediend worden bij het management van de school. Indien het management hier geen besluit over kan of mag nemen, zal de leerplichtambtenaar dat doen. Wij verzoeken u dringend zich aan de genoemde richtlijnen te houden om zo vervelende situaties of zelfs een boete, opgelegd door de leerplichtambtenaar, te voorkomen.

Verwijdering of schorsing

In uitzonderlijke gevallen kunnen we een leerling van school verwijderen of schorsen. Het bestuur licht, voordat het tot een dergelijke maatregel besluit, de betrokken leerkracht en de leden van de Commissie van Begeleiding (CvB) in. Definitieve verwijdering van een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, vindt pas plaats nadat het bestuur een andere school of instelling bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een andere school of instelling, kan het bestuur alsnog tot verwijdering overgaan.

Vrijstelling van onderwijs

Het bevoegd gezag kan, op verzoek en alleen op vastgestelde gronden, vrijstelling aan een leerling verlenen voor bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld, als een kwetsbare leerling niet in staat is hele of alle schooldagen onderwijs te volgen. Ouders kunnen het verzoek indienen. Leerlingen kunnen dat ook zelf doen als zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Voor ontheffing van de leerplicht dienen de ouders altijd contact op te nemen met de gemeente. Dit gebeurt na overleg met de Commissie van Begeleiding.