Visual

Klachten

Alles wat we doen bij De Keerkring is mensenwerk. We kunnen dus ook fouten maken. Klachten nemen we uiterst serieus.

Wij gaan serieus en zorgvuldig met iedere uiting van onvrede om. Aan de hand van een goed onderbouwde klacht kan de school van haar fouten leren. In onze klachtenregeling kunt u lezen hoe wij omgaan met formele klachten en welke termijnen we hierbij hanteren. De klachtenregeling kunt u opvragen bij de administratie. Klachten over seksuele intimidatie of misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ook gemeld worden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs via telefoonnummers (0900) 111 31 11, lokaal tarief.

Bespreken met betrokkene

We waarderen het als iedereen zijn onvrede het liefst zo vroeg mogelijk en eerst met de betrokkene bespreekt, zodat onvrede geen klacht wordt. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de afdelingsdirecteur of de sectordirecteur.

Interne vertrouwenspersoon

Onze interne vertrouwenspersonen hebben een signalerende functie in situaties waarin het welbevinden van een leerling in het geding kan komen. Bijvoorbeeld door pesten, kindermishandeling of andere ongewenste situaties. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen contact opnemen met onze interne vertrouwenspersonen:

Annelies Kruiper (so): akruiper@resonansonderwijs.nl
Arianne den Riet (vso) adenriet@resonansonderwijs.nl
Astrid Jongejan (vso) astridjongejan@resonansonderwijs.nl

Externe vertrouwenspersoon

Als u ondersteuning wenst bij de bespreking van uw klacht of als u er met de betrokkenen/contactpersoon van de school niet uitkomt, hebben wij ook een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Zij kan u adviseren over vervolgstappen en vervult een brugfunctie tussen u en de medewerker van de school met wie problemen zijn ontstaan. Onze onafhankelijke externe vertrouwenspersoon is Renate Uddin. Zij is geen werkneemster van onze school. Haar telefoonnummer is (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De school hanteert in het veiligheidsbeleid de wettelijk
verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/
huiselijk-geweld/meldcode.