Visual

Oudercontact

Contact met ouders/verzorgers vinden we heel belangrijk op De Keerkring. Er zijn verschillende manieren waarop we dat invullen.

Voor een juiste afstemming van pedagogisch handelen is regelmatig contact tussen de ouders en de leerkracht noodzakelijk. Goed contact is een voorwaarde om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen begeleiden. De eerste verantwoordelijkheid voor het kind ligt bij zijn ouders. De school heeft een aanvullende verantwoordelijkheid. Betrokkenheid bij (onderwijs)activiteiten en regelmatig contact met ouders stellen wij zeer op prijs.

Communicatie met ouders

Wij informeren u over de ontwikkelingen van uw kind en de school door:

 • het organiseren van (thematische) ouderavonden;
 • ieder jaar een ouderavond voor de ouders van de stamgroep te organiseren;
 • berichten via Parro, het communicatiekanaal van ons leerlingvolgsysteem;
 • bij nieuwe (so-)leerlingen op huisbezoek te gaan;
 • oudergesprekken te organiseren, we bespreken dan de vorderingen van de leerling met de ouders;
 • ouders uit te nodigen voor feesten en vieringen;
 • een actuele website bij te houden;
 • voor elke vakantie een nieuwsbrief digitaal te verspreiden;
 • jaarlijks een actuele schoolgids te publiceren.

Koffieochtend

Hiernaast houden we twee tot drie keer per jaar een inloop-koffieochtend op onze school. Dit is een evenement dat door ouders, voor ouders wordt georganiseerd. De data verneemt u via onze digitale nieuwsbrief. Mocht u nog geen nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar de school.

Informatie aan gescheiden ouders

Ouders ontvangen regelmatig informatie van de school. Denk hierbij aan het handelingsplan, de nieuwsbrief en de schoolgids. De school heeft de wettelijke verplichting om beide ouders desgevraagd te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind aangaan. Deze informatieplicht is er niet wanneer dit niet in het belang is van het kind. In dat geval moet het schriftelijk bewijs hiervan (bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak) aan de afdelingsdirecteur worden overlegd. De school heeft recht op inzage in het gerechtelijk vonnis (art. 377b-1).

Ouderbijdrage

De Keerkring vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage in het schooljaar 2022-2023. Activiteiten die wij bijvoorbeeld met Kerst en Pasen organiseren, bekostigt de school vanuit de begroting.

Stichting Ouders van De Keerkring

Stichting Ouders van De Keerkring beheerde in het verleden de ouderbijdrage en oriënteert zich, nu de ouderbijdrage is afgeschaft, op haar nieuwe rol.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • vacature (voorzitter)
 • vacature (penningmeester)
 • Carrie van Geest (teamlid so en secretaris)
 • Astrid Jongejan (teamlid vso en secretaris)

Ouderraad so

De Keerkring heeft een ouderraad. Die heeft als specifieke taken het (mede) organiseren van schoolevenementen, koffieochtenden en feesten en het bevorderen van contacten tussen school en ouders. Daarnaast organiseert de ouderraad ouderinformatiemomenten over thema’s die de ouders aanspreken. De ouderraad bespreekt gemiddeld zeven keer per jaar de activiteiten en maakt concrete plannen voor de uitvoering hiervan. Als u interesse heeft in deelname aan de ouderraad, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan een lid van de ouderraad.

De ouderraad heeft de volgende leden:
Myriam Coelers (team so)
Angelines Concepcion (team vso)
Astrid Jongejan (team vso)
Jolanda Scheer
Eline Dujardin
Priscilla Wartes