Visual

Oudercontact

Contact met ouders/verzorgers vinden we heel belangrijk op De Keerkring. Er zijn verschillende manieren waarop we dat invullen.

Voor een juiste afstemming van pedagogisch handelen is regelmatig contact tussen de ouders en de leerkracht noodzakelijk. Goed contact is een voorwaarde om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen begeleiden. De eerste verantwoordelijkheid voor het kind ligt bij zijn ouders. De school heeft een aanvullende verantwoordelijkheid. Betrokkenheid bij (onderwijs)activiteiten en regelmatig contact met ouders stellen wij zeer op prijs.

Communicatie met ouders

Wij informeren u over de ontwikkelingen van uw kind en de school door:

 • het organiseren van (thematische) ouderavonden;
 • berichten via Parro, het communicatiekanaal van
  ons leerlingvolgsysteem;
 • ouder en kind gesprekken te organiseren.
  We bespreken de vorderingen van de leerling en
  verwachten dat één of beide ouders en indien
  mogelijk het kind hierbij aanwezig zijn;
 • ouders uit te nodigen voor feesten en vieringen;
 • een actuele website bij te houden;
 • drie keer per jaar een nieuwsbrief digitaal te
  verspreiden;
 • jaarlijks een actuele schoolgids te publiceren.

Koffieochtend

Hiernaast houden we twee tot drie keer per jaar een inloop-koffieochtend op onze school. Dit is een evenement dat door ouders, voor ouders wordt georganiseerd. De data verneemt u via onze digitale nieuwsbrief. Mocht u nog geen nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar de school.

Informatie aan gescheiden ouders

Ouders ontvangen regelmatig informatie van de school. Denk hierbij aan het handelingsplan, de nieuwsbrief en de schoolgids. De school heeft de wettelijke verplichting om beide ouders desgevraagd te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind aangaan. Deze informatieplicht is er niet wanneer dit niet in het belang is van het kind. In dat geval moet het schriftelijk bewijs hiervan (bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak) aan de afdelingsdirecteur worden overlegd. De school heeft recht op inzage in het gerechtelijk vonnis (art. 377b-1).

Ouderbijdrage

De Keerkring vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage. Activiteiten die wij bijvoorbeeld met Kerst en Pasen organiseren, bekostigt de school vanuit de begroting.

Stichting Ouders van De Keerkring

Stichting Ouders van De Keerkring beheerde in het verleden de ouderbijdrage en oriënteert zich, nu de ouderbijdrage is afgeschaft, op haar nieuwe rol.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • vacature (voorzitter)
 • vacature (penningmeester)
 • Carrie van Geest (teamlid so en secretaris)
 • Astrid Jongejan (teamlid vso en secretaris)