Visual

Ouderbijdrage en actieve ouders

Ouderbijdrage

De financiële bijdrage van de ouders maakt het mogelijk om de kwaliteit van en het plezier in het onderwijs te verhogen. De overheid betaalt alle basiskosten voor het onderwijs aan uw kind. De Keerkring vindt het echter belangrijk om uw kind meer te bieden. Denk aan excursies, schoolfeest en andere speciale projecten die kleur geven aan ons onderwijs. De overheid vergoedt deze zaken niet; ze zijn alleen mogelijk door een financiële bijdrage van de ouders.

Vrijwillige bijdrage so

Aan het begin van het jaar ontvangt u een schrijven over de vrijwillige bijdrage.  In overleg met de MR bepalen we waar dit geld aan mag worden uitgegeven. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor een leuk Sinterklaasfeest, lekker kerstontbijt of mooi aangekleed project.

Ouderbijdrage vso

Ouders waren gewend aan het begin van het jaar een bedrag te betalen, de vrijwillige bijdrage. Dat richten we vanaf dit schooljaar iets anders in. Voor bijzondere activiteiten, bijvoorbeeld excursies of het schoolfeest vragen we een klein bedrag. Voor de introductieweek, werkweek en/of schoolreis krijgt u vanuit Stichting Ouders van De Keerkring een vraag om een bijdrage.

Schoolreis

Het beleid van De Keerkring is dat alle leerlingen het ene schooljaar op schoolreis gaan en het andere schooljaar op kamp/werkweek. De schoolreis vindt plaats in de laatste periode van het schooljaar. In januari ontvangt u een brief voor de betaling hiervan. In overleg kunt u betaling in termijnen afspreken. Neemt u dan tijdig contact op met de stichting via stichtingouders@keerkring.net.

Vrijwillig bijdragen

Wettelijk is bepaald dat alle ouderbijdragen vrijwillig zijn. Als u niet wilt of kunt betalen, hoeft u de reden daarvoor niet aan de school te melden. We sluiten geen enkele leerling uit van deelname aan de activiteiten.

Stichting Ouders van De Keerkring

Stichting Ouders van De Keerkring spant zich in om activiteiten mogelijk te maken. De stichting incasseert en beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks wordt de besteding van de gelden verantwoord aan de ouders via de medezeggenschapsraad.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Arjan van Beijnum (voorzitter)
  • Rob Braat (penningmeester)
  • Carrie van Geest (teamlid so en secretaris)
  • Astrid Jongejan (teamlid vso en secretaris)

Ouderraad so

De Keerkring so heeft een ouderraad. Die heeft als specifieke taken het (mede) organiseren van schoolevenementen, koffieochtenden en feesten en het bevorderen van contacten tussen school en ouders. Daarnaast organiseert de ouderraad ouderinformatiemomenten over thema’s die de ouders aanspreken. De ouderraad bespreekt gemiddeld zeven keer per jaar de activiteiten en maakt concrete plannen voor de uitvoering hiervan.

De ouderraad wordt bijgestaan door so-teamlid Myriam Coelers. Zij koppelt de besproken onderwerpen terug aan de betrokkenen op school. Als u interesse heeft in deelname aan de ouderraad of vragen over de ouderraad, neem dan (buiten lestijd) contact op met Myriam via telefoonnummer (079) 323 85 89.