Visual

Praat met ons mee

Voor besluiten die veel invloed hebben, overlegt de schoolleiding vooraf met de medezeggenschapsraad. Hun advies of goedkeuring is dan nodig.

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk overlegorgaan tussen ouders, school en bevoegd gezag. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Het betreft dan zaken die ofwel de ouders, ofwel het personeel, ofwel beide geledingen aangaan. Via de MR kunnen ouders rechtstreeks invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. Een directielid is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig. De vergaderdata van de MR zijn in de jaarkalender terug te vinden. De vergaderingen zijn openbaar en aan het begin van elke vergadering is er inspreekrecht. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u dat voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de voorzitter van de MR. Geïnteresseerden en kandidaten voor de MR dienen zich vóór 1 augustus te melden bij de secretaris van de MR, via mr@keerkring.net. Klik hier voor een overzicht van de MR-leden.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaken die alle scholen van Resonans aangaan, bespreekt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van de Resonans-scholen. Zes keer per jaar bespreekt de GMR ontwikkelingen die voor alle scholen relevant zijn. Lees meer over de GMR op www.resonansonderwijs.nl.

Ondersteuningsplanraden

Namens Resonans zitten ouders en medewerkers in de ondersteuningsplanraden. Een overzicht hiervan staat op www.resonansonderwijs.nl. Deze raden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs minimaal eens per vier jaar maken. Hierin staat hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs voor iedere leerling realiseert. Een onderdeel is de wijze waarop het samenwerkingsverband extra ondersteuning toekent en leerlingen verwijst naar het speciaal onderwijs.