Visual

Schooldiploma voor uitstroomprofiel dagbesteding

Na het officiële diploma voor het arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel, heeft een aantal scholen binnen Resonans nu ook een diploma voor het uitstroomprofiel dagbesteding. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen die zijn toegelaten tot het uitstroomprofiel dagbesteding in het voortgezet speciaal onderwijs een diploma kunnen behalen. Dit ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden en competenties. Een mooie ontwikkeling.

Waarom een diploma?

Het ‘schooldiploma vso uitstroomprofiel dagbesteding’ is een bewijs van de doorgemaakte ontwikkeling van de leerling. Aan het schooldiploma stellen we streefeisen. Dit maakt duidelijk dat de leerling een bepaald niveau heeft behaald. Daardoor krijgt het voor de leerling en zijn omgeving waarde en is het maatschappelijk relevant.

Streefeisen

Om het diploma te halen moet de leerling zijn ontwikkeling en toekomstwensen inzichtelijk maken met een portfolio. Er zijn een aantal streefeisen waaraan het portfolio moet voldoen. Zo moet de leerling zijn cognitieve ontwikkeling, talenten en voorkeuren inzichtelijk maken. Daarnaast moeten de ontwikkeling en toekomstwensen op het gebied van praktijkvorming en ‘Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming’ te zien zijn in het portfolio.

Examen

De leerling presenteert zichzelf in het portfolio. Dit kan door middel van bijvoorbeeld beelden of ander bewijsmateriaal. Als het portfolio voldoet aan de norm van de school, kan het diplomagesprek gevoerd worden. Tijdens het diplomagesprek presenteert de leerling het portfolio aan zijn mentor en een assessor. Een assessor is bijvoorbeeld een begeleider van een stageplek. Het diplomagesprek vormt het afsluitende onderdeel om het ‘schooldiploma vso uitstroomprofiel dagbesteding’ te verkrijgen. Als de leerling het diplomagesprek gaat voeren en het portfolio voldoet aan de in het reglement gestelde eisen, dan is de leerling geslaagd.

Lees meer over het diploma in de handreikingen op de documenten pagina.