Visual

Ontwikkelingsperspectief

Een Ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van elke individuele leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan.

Doel van de kwaliteitswet Speciaal Onderwijs is de onderwijsopbrengsten helder in kaart te brengen en inzichtelijk te maken. Scholen zijn verplicht voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen en vorderingen van leerlingen te registreren. Een OPP is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van elke individuele leerling voor een langere periode, tot einde so of einde vso.

Volgen van de leerontwikkeling

Wij volgen de leerontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren:

OPP

In het OPP geeft de school op basis van de beginsituatie aan wat de verwachte uitstroomrichting (uitstroomperspectief) van de leerling is en de hierbij behorende leerroute. We evalueren het OPP jaarlijks en stellen dit waar nodig bij. In juni wordt het nieuwe OPP gemaakt en ouders ontvangen het concept hiervan voor de oudergesprekken in juni. Na ondertekening van ouders staat het OPP voor het komende schooljaar vast. Tussentijds vindt een evaluatie plaats om de voortgang te bewaken.

Registratie in het leerlingvolgsysteem

De groepsleiding stelt de groepsplannen op en begeleidt elke leerling individueel bij de leeractiviteiten, registreert de vorderingen, signaleert knelpunten en zoekt voortdurend alternatieven om gestelde doelen te bereiken. De ontwikkeling van elke leerling leggen we vast in ons digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het stelt ons in staat om de vorderingen van de leerlingen bij te houden en volgende leerstappen goed te plannen, sturend binnen de leerroute.

Leerling/groepsbespreking

Drie keer per jaar bespreken we de leerontwikkeling van alle leerlingen. Observaties, (leer)resultaten en het ontwikkelingsperspectief vormen de basis voor deze besprekingen. De intern begeleiders verzorgen de groepsbesprekingen en de leerlingbesprekingen.

Leerlingenzorg

Leerkrachten kunnen een gerichte hulpvraag bespreken met de intern begeleider. Hiervoor is een vragenformulier beschikbaar, in te vullen door ouders, leerlingen en leerkracht. Indien zich knelpunten voordoen kan dit leiden tot onderzoek. Indien noodzakelijk maken we een individueel intensiveringsplan, waarbij we soms ook specifieke (externe) deskundigheid inschakelen.

Schoolrapport

Aan het eind van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een rapport, in eerste instantie geschreven voor de leerling.