Visual

Wet- en regelgeving

Navigeren in de Nederlandse wet- en regelgeving is niet altijd eenvoudig. Hieronder staat een aantal wetten en regelingen waar ouders van kinderen met een zorgbehoefte gebruik van kunnen maken. Vraag bij uw gemeente na op welke manier u de zorg kunt aanvragen die u nodig heeft.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Mensen met een verstandelijke handicap kunnen zelf zorg en begeleiding regelen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Waar u moet zijn hangt af van de zorg die u nodig heeft. Meer informatie hierover kunt u bij MEE krijgen.

Tweemaal kinderbijslag

De regeling ‘Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen’ (TOG) is opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, tweemaal kinderbijslag krijgen. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn na te lezen op de site van de SVB bank: www.svb.nl.

Participatiewet en Wajong

De Participatiewet gaat over meedoen op de arbeidsmarkt en vervangt een groot deel van de Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Jongeren die geen arbeidsvermogen hebben vallen onder de Wajong van het UWV. Zolang een jongere vanaf 18 jaar nog op school zit heeft hij geen recht op Wajong. Jongeren die gedeeltelijk kunnen werken vallen dus onder de Participatiewet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hulp bij het zoeken naar een passende baan kunt u aanvragen bij uw gemeente. Kijk voor meer informatie over de participatiewet op www.uwv.nl. Ook kan het stagebureau van De Keerkring meer informatie geven.

Indicatie voor extra zorg

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgeving die zorg en welzijn mogelijk maken. Neem contact op met uw gemeente om de juiste informatie en hulp te krijgen. Wij zetten hieronder de belangrijkste wetten op een rij. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het maatschappelijk werk.

Jeugdwet

Gemeenten zorgen voor de zorg en hulpverlening aan jongeren onder de 18 jaar. Gemeenten moeten dit goed combineren met de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet die gelden voor 18 en ouder. De Jeugdwet is er voor kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking. Kinderen hebben vaak meer vormen van ondersteuning nodig. De Jeugdwet regelt onder andere begeleiding, kortdurend verblijf (logeren), verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Kwetsbare mensen/kinderen (vanaf vijf jaar) en mensen die blijvend 24 uur per dag zorg nodig hebben, vallen onder de Wlz. Mensen met een Wlz-indicatie hebben recht op een plek in een instelling. Zij kunnen er ook voor kiezen om die zorg thuis te krijgen. Dat kan met Zorg in Natura (ZiN) of via een persoonsgebonden budget (PGB). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Indien uw kind geen aanspraak kan maken op de Wlz, is er de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor: hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoer, dagbesteding, kortdurend verblijf in een instelling en persoonlijke verzorging als onderdeel in het dagelijks leven (niet zijnde lichamelijke hulp). Al deze hulp moet aangevraagd worden bij het Wmo-loket in uw eigen gemeente.

Zorgverzekeringswet

Voor medische begeleiding kunt u terecht bij uw zorgverzekering.