Visual

Ambulante Begeleiding

Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar school komt om een leerling met een indicatie individueel te ondersteunen.

De ambulante begeleiding kan worden ingezet in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De aanvragen lopen via de samenwerkingsverbanden PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs), meestal in de vorm van een arrangement (raadpleeg de website van uw samenwerkingsverband of neem contact op met de school van uw kind).

Aanvraag via samenwerkingsverband

In de meeste samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Midden zijn mogelijkheden voor de aanvraag van extra ondersteuning en de inzet van ambulante begeleiding voor leerlingen met: een (ernstige) lichamelijke/motorische beperking (mg/lg), een langdurige (chronische) ziekte (lz), (een vorm van) autisme en voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml).

AB Maurice Maeterlinck

De dienst AB Maurice Maeterlinck op onze zusterschool in Delft biedt vele mogelijkheden van begeleiding. Zij zoeken samen met alle betrokkenen, leerlingen, scholen en ouders, naar oplossingen. Dat kan gaan om het realiseren van noodzakelijke aanpassingen, maar ook om advies over hulpmiddelen en methodes of uitleg aan het schoolteam over een beperking. Naast leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (chronische) ziekte, zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding van zeer moeilijk lerende kinderen (bijvoorbeeld met het syndroom van Down).

Ondersteuning regulier onderwijs

De AB-ers geven advies aan leerkrachten of onderwijsteams in het regulier onderwijs. Zij hebben ieder een specialisme als het gaat om kennis over en ervaring met leerlingen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben of langdurig ziek zijn.

Ondersteuningsplan

De ambulant begeleiders richten de ondersteuning in na overleg met de school, ouders/leerling en/of het samenwerkingsverband. Deze afspraken leggen ze vast in een plan (ontwikkelingsperspectief). De ingezette ondersteuning is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren en schoolteams. Af en toe werkt AB Maurice Maeterlinck rechtstreeks met de leerlingen, maar alleen wanneer dit in het plan is opgenomen. We betrekken de ouders zo veel mogelijk bij het opstellen en uitvoeren van dit plan.

Meer weten?

U kunt voor nadere informatie rechtstreeks contact opnemen met de dienst Ambulante Begeleiding van de Maurice Maeterlinckschool via telefoonnummer: (015) 278 02 10.

Een e-mail sturen kan ook: info@mmschool.nl