Visual

Ons netwerk

De Keerkring werkt intensief samen met ouders en organisaties die het onderwijs ondersteunen of aanvullen, zoals partners in zorg, begeleiding of (beschut) werk.

Samenwerkingsverbanden

De Keerkring maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting heeft zich herkenbaar en krachtig gepositioneerd binnen de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Ambulante begeleiding

Onze zusterschool, de Maurice Maeterlinckschool in Delft, heeft met de meeste samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de inzet van ambulante begeleiding om een leerling te ondersteunen. Iedere school voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs weet hoe deze ondersteuning aangevraagd kan worden. Onze ambulant begeleiders zijn leraren uit het speciaal onderwijs die hun expertise inzetten in het reguliere onderwijs. Zij zetten zich in voor de extra ondersteuning van leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (chronische) ziekte. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van zeer moeilijk lerende kinderen (bijvoorbeeld met het syndroom van Down).

Partners

Op De Keerkring werken wij graag en intensief samen met onze partners. Deze samenwerking is soms incidenteel en meestal structureel. De school maakt voor specialistische ondersteuning gebruik van externe partners.

Ouders

Ouders en groepsleiding werken beiden aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom vinden wij een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. Zeker voor de kinderen die zelf moeite hebben met communiceren, zijn communicatie en samenwerking tussen ouders en school belangrijk om er zeker van te zijn dat de leerling het goed maakt. Daarom organiseren wij op verschillende manieren contactmomenten. Dat gebeurt onder meer via onze oudernieuwsbrief, een actuele schoolgids, bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan en ouderavonden. Ook gebruiken we Parro, een online communicatietool voor ouders en leerkrachten.