Visual

Partners

Partners zijn vanuit onze drijfveer 'samen beter' belangrijk voor De Keerkring. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met leerlingen, ouders en partners in de regio.

Ouders

Ouders zijn in de eerste plaats belangrijke partners voor ons. Samen hebben wij een rol in de ontwikkeling van de kinderen. Ouderbetrokkenheid is niet voor niets een landelijk thema. De komende jaren investeren wij in maximale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind, ons beleid en de activiteiten van de school. Tevens bekijken we hoe de school de expertise van ouders beter kan inzetten.

Maatschappij en buurt

Een verbinding met de buurt van de school is niet altijd vanzelfsprekend, vanwege de regiofunctie die onze school heeft. Onze ambitie is onze leerlingen in verbinding te brengen met de maatschappij en andersom. Wij zoeken mogelijkheden die passen bij de buurt en onze leerlingpopulatie om de wijk te betrekken bij ons onderwijs.

De Banjaard

Dit centrum ondersteunt leerlingen, school en ouders, biedt begeleiding en behandeling aan jeugd met een verstandelijke beperking en (het vermoeden van) psychiatrische problemen.
www.youz.nl/hoe-wij-helpen/banjaard.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Bij specifieke gedragsproblematiek kan de school gebruikmaken van de deskundigheid en adviezen van het CCE.
www.cce.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Meerpunt Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Telefoonnummer: (079) 331 03 25
E-mailadres: meerpunt@zoetermeer.nl

Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer

Oostergo 31
2716 AP Zoetermeer
Telefoonnummer: (079) 316 04 63
E-mailadres: info@icoz.nl
Website: www.icoz.nl

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoonnummer: (0800) 669 60 00
E-mailadres: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Intermetzo

Gericht op leerlingen met hechtingsproblematiek en trauma.
www.intermetzo.nl.

Ipse de Bruggen

Ipse de bruggen biedt zorg aan mensen met een handicap. Zij ondersteunen hen bij hulpvragen over het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving.
www.ipsedebruggen.nl.

JGH (Jeugd en Gezinshulp)

De medewerkers van JGH ondersteunen/ begeleiden ouders met diverse hulpvragen gericht op de onderwijszorgbehoeften van de leerlingen. Zij nemen regelmatig deel aan de gesprekken van de Commissie van Begeleiding op school. JGH kan ouders ondersteunen met onder andere verwijzingen en de aanvraag van indicaties. Zij werken indicatiegericht.
Jeugd- en Gezinshulp

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Telefoonnummer: (088) 054 99 99
E-mailadres: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl

Kentalis

Begeleiding en onderzoek voor leerlingen met een beperking in horen of communiceren.
www.kentalis.nl.

Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking (GGZ)

Voor diagnostisch onderzoek, advies en behandeling.
www.rivierduinen.nl/kristal.

Leerplichtambtenaar Zoetermeer

H. Peters Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: (079) 346 80 03

MEE

De medewerkers van MEE ondersteunen leerlingen en ouders als zij hulpvragen hebben over onderwijszorgbehoeften van de leerlingen. Medewerkers van MEE nemen regelmatig deel aan de CvB-gesprekken en houden een inloopspreekuur op school.
www.meezhn.nl.

Middin

De begeleiders en behandelaren van Middin bieden ondersteuning en zorg bij diverse hulpvragen op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra.
www.middin.nl.

Opvoedpoli

De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. Zij doen dat in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van eventuele problemen die spelen bij het gezin.
www.opvoedpoli.nl.

Speel-o-theek ‘Meerspel’/ Rol-o-theek

Kerkenbos 28
2716 PH Zoetermeer
Telefoonnummer: (06) 19 57 59 68
E-mailadres: meerspel@stak.nl
www.stak.nl (onder ‘Activiteiten’)

Steunpunt Autisme

Om zowel ouders/verzorgers als docenten en medeleerlingen te helpen begrijpen hoe leerlingen met autisme optimaal tot hun recht komen, is er het Steunpunt Autisme. Het steunpunt is onderdeel van AB Maurice Maeterlinck en biedt consultaties, cursussen, deskundigheidsbevordering en heeft een netwerk- en verwijsfunctie.
Zie: www.steunpunt-autisme.nl

Visio

De school werkt nauw samen met Visio (expertisecentrum voor visuele beperkingen). Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand kunnen ook visuele problemen hebben. Vaak kunnen deze leerlingen moeilijker aangeven dat zij slecht zien. Gedurende de schoolloopbaan kan bij twijfel een screening door Visio worden aangevraagd.
www.visio.org.