Visual

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk overlegorgaan tussen ouders, de school en bevoegd gezag (het stichtingsbestuur). De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Voor bepaalde besluiten heeft de schoolleiding of het schoolbestuur vooraf advies of goedkeuring nodig van de MR. Bijvoorbeeld bij zaken die de ouders, het personeel, of beide groepen aangaan. Via de MR kunnen ouders rechtstreeks invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Vergaderingen en activiteiten MR

De MR komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan zaken als de besteding van geld, ontwikkelingsplannen, het jaarlijkse formatieplan of het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De leden verbinden zich voor een periode van drie jaar aan de MR. Daarna worden nieuwe leden gekozen via een door de MR uitgeschreven verkiezing. De notulen van de MR-vergaderingen vindt u onder documenten.

Meer weten over de MR? Neem dan contact op met de secretaris van de MR via mr@keerkring.net

MR-leden

Klik hier voor een overzicht van de MR-leden.