Visual

Aanmelden

LET OP:
Op het so hebben we al veel aanmeldingen voor het schooljaar 2024-2025. We hebben niet voldoende plek voor alle aanmeldingen, als alle leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring hebben. Er is op dit moment geen plek meer in onze twee aanvangsgroepen, twee onderbouwgroepen en onze twee groepen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Er zijn nog wel enkele plaatsen beschikbaar in de midden- en bovenbouwgroep. 

Voor het schooljaar 2024-2025 kunnen wij op het vso geen nieuwe instroomleerlingen meer aannemen. Ouders/verzorgers van leerlingen die doorstromen vanuit een andere vorm van voortgezet (speciaal) onderwijs, kunnen contact opnemen met onze leerlingadministratie: vso@keerkring.net.

Aanmelden op De Keerkring is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Er is een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig van een samenwerkingsverband.

Voor aanmelding op het so neemt u contact op met managementassistent Evelien de Vries via (so@keerkring.net). Voor aanmelding op het vso neemt u contact op met gedragsdeskundige Els Hufen (ehufen@resonansonderwijs.nl).

Aanmelding gebeurt in de volgende vier stappen:

  1. Ouders/verzorgers melden hun kind aan via de intern begeleider van het so (edevries@resonansonderwijs.nl) of het vso (fvwijk@keerkring.net).
  2. We nodigen ouders/verzorgers dan uit voor een kennismakingsgesprek.
  3. We stellen een dossier samen en sturen dat naar de Toelatingscommissie van het samenwerkingsverband waar uw kind onder valt.
  4. Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan het plaatsingstraject op De Keerkring worden opgestart.

Aanmelding is gedurende het hele schooljaar mogelijk.
Het bestuur van Resonans heeft voor al haar scholen, waaronder De Keerkring, de ‘Aanmeldprocedure en zorgplicht’ vastgesteld. Het hele beleidsdocument vindt u hier.

We kunnen niet alle leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring toelaten. Soms is een andere school de betere keuze en verwijzen we hiernaar door. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren vanwege speciale onderwijsbehoeften van een leerling of specifieke voorzieningen die nodig zijn.