Visual

Lessen leergebiedoverstijgend

Wij werken aan de kerndoelen voor het speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen. Er bestaan hierin een aantal leergebiedoverstijgende kerndoelen.

De leergebiedoverstijgende lessen richten zich op:

  • de emotionele en verstandelijke ontwikkeling
  • het ontwikkelen van de creativiteit
  • het aanleren van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden

Versterking redzaamheid

Bij het onderwijs aan onze leerlingen staat (de versterking van) redzaamheid centraal. Het hebben van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hangt daarmee nauw samen. Het is belangrijk dat het onderwijs de ontwikkeling van zintuigen en motoriek stimuleert. Dit is een voorwaarde voor alle leergebieden.

Rots en Water

In dat kader is De Keerkring ook gestart met trainingen Rots en Water. Leerkrachten volgen de training om  één keer per week lessen Rots & Water te geven. Dat is een fysieke weerbaarheidstraining, die we momenteel aan enkele leerlingen op het so en op het vso geven. Het doel van de trainingen is de leerlingen sociaal- emotioneel sterker te maken.

Eigen regiefunctie

Leergebiedoverstijgend zijn ook de kerndoelen die meer gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. Of die gericht zijn op de houding en instelling van de leerlingen, en die zich richten op het overdragen van in de samenleving geldende normen en waarden. Van grote invloed op de emotionele ontwikkeling van leerlingen is dat zij in veel gevallen afhankelijk zijn van hun directe omgeving. Het risico bestaat dat de omgeving voor de leerling gaat denken en handelen. Om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten is het van belang zoveel mogelijk de ‘eigen regiefunctie’ bij leerlingen te ontwikkelen.