Visual

Ons aanbod

Onze afdeling voor speciaal onderwijs telt acht groepen. Alle groepen werken met de wettelijk bepaalde kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden.

Onze groepen

Binnen het speciaal onderwijs hebben we twee onderbouw-, twee middenbouw- en twee bovenbouwgroepen. De leerlingen zitten in een leerroute A of leerroute B. De andere twee groepen zijn onderwijsarrangementen. De leerlingen in deze groepen hebben een intensieve begeleidingsbehoefte. De groepen bestaan uit gemiddeld twaalf leerlingen, de onderwijszorggroepen zijn vanwege externe bekostiging kleiner. De leerlingen krijgen veelal les in het eigen lokaal in hun ‘stamgroep’.

Kerndoelen

De kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen beschrijven wat de overheid vindt dat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Er is een onderscheid in leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen.

Leergebiedspecifieke lessen

Leergebiedspecifiek zijn de kerndoelen Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op mens en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Leergebiedoverstijgende lessen

Bij de leergebiedoverstijgende kerndoelen gaat het om zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, leren leren, omgaan met media en technologische hulpmiddelen, praktische redzaamheid en ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit. In het speciaal onderwijs spelen de leergebiedoverstijgende kerndoelen een belangrijke rol. Het accent ligt hierbij op brede ontwikkeling. Waar mogelijk leveren ze een bijdrage aan het versterken van de samenhang van het onderwijs.

Ruimte voor individuele mogelijkheden

De kerndoelen zijn richtinggevend maar bieden ons voldoende ruimte om in te spelen op de individuele mogelijkheden van de leerlingen en om te gaan met hun beperkingen. Vanwege de grote verscheidenheid tussen zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een meervoudige beperking is deze vrijheid noodzakelijk.

Pedagogisch klimaat

Een veilig pedagogisch klimaat is belangrijk voor onze leerlingen. Ze hebben behoefte aan een duidelijke structuur, duidelijke ordening van activiteiten in de tijd en van de voorwerpen in de ruimte. Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier, accepteren hun ‘anders-zijn’ en stimuleren hun ontwikkeling. Daarbij zoeken wij altijd naar een juiste balans tussen het bieden van veiligheid en een goede voorbereiding op integratie en participatie in de samenleving. Binnen het so willen we de leerlingen een veilig, warm en kindgericht klimaat bieden. Dit hebben de leerlingen nodig om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen.

Leerroutes

Alle leerlingen volgen een leerroute. We hebben drie leerroutes, met een doorlopende leerlijn van so tot en met vso:

  • In leerroute 1 werken we met Plancius en Copernicus leerlijnen. De leerlingen stromen meestal uit naar een belevingsgerichte of activiteitengerichte dagbesteding.
  • In leerroute 2 werken we met zml-leerlijnen die de Centrale Educatieve Dienst (CED) ontwikkeld heeft op basis van de door de overheid vastgestelde kerndoelen zml. Leerlingen stromen meestal uit richting een arbeidsgerichte dagbesteding, dagactiviteitencentrum of een sociale werkvoorziening.
  • De leerlingen in leerroute 3 stromen soms (tussentijds of na afronding van ons so) uit naar het sbo of praktijkonderwijs. Als zij op De Keerkring voortgezet onderwijs blijven volgen, stromen ze uit naar beschut werk of het vrije bedrijf.