Visual

Ons aanbod

Onze afdeling voor speciaal onderwijs telt acht groepen. Alle groepen werken met de wettelijk bepaalde kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden.

Onze groepen

Binnen onze school hebben wij aanvangs-, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen. Vanaf 7 jaar zijn er twee groepen voor de leerlingen in leerroute 2. Leerlingen van leerroute 3 en 4 zitten bij elkaar in de groep

Leerroutes

De Keerkring heeft drie leerroutes vastgesteld: leerroute 2, 3 en 4 (Doelgroepenmodel Sectorraad GO (www.gespecialiseerdonderwijs.nl)). Een leerroute zegt iets over de didactische en cognitieve mogelijkheden van een leerling, over de sociale vaardigheid en de zelfredzaamheid. Binnen de leerroutes spelen we in op individuele verschillen. Aan de leerroute kun je zien op welk niveau een leerling uitstroomt.

Leerroute 2

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ 20-34 en/of een intensieve ondersteuningsbehoefte. De ontwikkeling van deze leerlingen komt uit op een ontwikkelingsniveau midden groep 3. De uitstroombestemming voor deze leerlingen is: vso dagbesteding taakgericht en activerend.

Leerroute 3

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 35-49 en/of een voortdurende ondersteuningsbehoefte. Van deze leerlingen is de verwachting dat zij het niveau van groep 3 van het regulier onderwijs bereiken. De uitstroombestemming voor deze leerlingen is: vso dagbesteding taakgericht/activerend of beschut werk.

Leerroute 4

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 50-69 en/of een regelmatige ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau eind groep 3 – midden groep 5. De uitstroombestemming voor deze leerlingen is: vso (beschutte) arbeid of praktijkonderwijs

Landelijk Doelgroepenmodel

We werken met het Landelijk Doelgroepenmodel. Daarmee kan een school onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau, het benodigde onderwijsaanbod en de ondersteuning goed in kaart brengen. Met het Landelijk Doelgroepenmodel kunnen we ook de communicatie met externe organisaties als de onderwijsinspectie, samenwerkingsverbanden en andere scholen verbeteren.

Kerndoelen

De kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen beschrijven wat de overheid vindt dat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Er is een onderscheid in leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen.

Leergebiedspecifieke lessen

Leergebiedspecifiek zijn de kerndoelen Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op mens en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Leergebiedoverstijgende lessen

Bij de leergebiedoverstijgende kerndoelen gaat het om zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, leren leren, omgaan met media en technologische hulpmiddelen, praktische redzaamheid en ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit. In het speciaal onderwijs spelen de leergebiedoverstijgende kerndoelen een belangrijke rol. Het accent ligt hierbij op brede ontwikkeling. Waar mogelijk leveren ze een bijdrage aan het versterken van de samenhang van het onderwijs.

Ruimte voor individuele mogelijkheden

De kerndoelen zijn richtinggevend maar bieden ons voldoende ruimte om in te spelen op de individuele mogelijkheden van de leerlingen en om te gaan met hun beperkingen. Vanwege de grote verscheidenheid tussen zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een meervoudige beperking is deze vrijheid noodzakelijk.

Pedagogisch klimaat

Een veilig pedagogisch klimaat is belangrijk voor onze leerlingen. Ze hebben behoefte aan een duidelijke structuur, duidelijke ordening van activiteiten in de tijd en van de voorwerpen in de ruimte. Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier, accepteren hun ‘anders-zijn’ en stimuleren hun ontwikkeling. Daarbij zoeken wij altijd naar een juiste balans tussen het bieden van veiligheid en een goede voorbereiding op integratie en participatie in de samenleving. Binnen het so willen we de leerlingen een veilig, warm en kindgericht klimaat bieden. Dit hebben de leerlingen nodig om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen.