Visual

Lessen leergebiedspecifiek

Wij werken aan de kerndoelen voor het speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen. Er bestaan hierin vijf leergebiedspecifieke kerndoelen.

De vijf leergebiedspecifieke kerndoelen zijn:

 • Nederlandse taal
 • Rekenen en wiskunde
 • Oriëntatie op mens en wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs

Nederlandse taal

Ons taalonderwijs is erop gericht dat leerlingen hun taalvaardigheden effectief gebruiken. We leren hen zich verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken en te verstaan en begrijpen wat anderen meedelen. Het taalonderwijs is dus vooral gericht op praktisch en functioneel taalgebruik. Daarbij staat het bevorderen van redzaamheid en zelfstandigheid centraal. De leerlingen leren zich te bewegen in omgevingen waar men op verschillende manieren communiceert. Voor het leren communiceren maken we gebruik van de vorm die bij hen past. Van belang is dat de leerlingen leren te durven spreken, gebaren te gebruiken en/of zich op een andere manier te uiten. Dat ze gemotiveerd zijn om aan communicatie deel te nemen en dat ze verhalen, poëzie, (prenten- en strip)boeken leren waarderen.

Rekenen en wiskunde

Bij het rekenonderwijs ligt het accent op het leren oplossen van alledaagse situaties waarbij rekenen wordt gebruikt. Ons rekenonderwijs is gericht op het aanleren van rekenvaardigheden die leerlingen nu en later nodig hebben. Bij de keuze en het aanbieden van de onderwerpen houden we rekening met wat leerlingen al weten en kunnen, zodat ze zich uitgedaagd voelen. Essentieel is dat de leerlingen ervaren dat ze met het geleerde tijdens de rekenactiviteiten, beter kunnen functioneren in de samenleving. Ze leren ‘rekentaal’ toepassen.

Oriëntatie op mens en wereld

Het perspectief van zeer moeilijk lerende leerlingen is samen te vatten in wonen, werken en recreëren. Vanuit deze drie leefverbanden is het onderwijsaanbod in te vullen volgens (onderdelen van) de kerndoelen. Voor de jongere leerlingen is wonen, werken en recreëren soms nog ver weg en ligt de nadruk op de toekomstige mogelijkheden.

Het leergebied ‘oriëntatie op mens en wereld’ bestaat uit vier thema’s met bijbehorende doelen:

 • Mens en samenleving
 • Natuur en techniek
 • Ruimte
 • Tijd

Kunstzinnige oriëntatie

Bij kunstzinnige oriëntatie gaat het er vooral om dat leerlingen leren plezier te beleven en zich leren uiten. Deze activiteiten richten zich op het individu en op de groep. Voor sommige leerlingen geven onderdelen van kunstzinnige oriëntatie een extra gelegenheid om zich te uiten en om te communiceren. Als dit op andere manieren niet lukt, kan dit een dankbare verrijking zijn.

Het leergebied Kunstzinnige oriëntatie heeft de volgende thema’s:

 • Tekenen en handvaardigheid
 • Muziek
 • Dramatische vorming

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen leren deelnemen aan bewegingsactiviteiten en dit als vrijetijdsbesteding leren waarderen. Het is daarbij belangrijk dat leerlingen hun motorische vermogen leren ontwikkelen, kunnen omgaan met de eigen motorische (on)mogelijkheden en ook het samen bewegen ontwikkelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend omdat mensen allemaal op een andere manier bewegen en reageren.