Visual

Commissie van begeleiding

Onze commissie van begeleiding (CvB) is een breed samengestelde commissie die verantwoordelijk is voor een aantal onderwijskundige, pedagogische en psychologische taken.

Samenstelling commissie van begeleiding

De Keerkring heeft een commissie van begeleiding (CvB). De CvB bestaat uit de gedragsdeskundige (voorzitter), een schoolmaatschappelijk werker (MEE) en de schoolarts (op afroep). Tijdens een bespreking zijn ook de groepsleerkracht, de ouders en zo nodig de afdelingsdirecteur en een specialist van buiten school aanwezig.

Taken commissie van begeleiding

De CvB heeft onderwijskundige, pedagogische en psychologische taken:

  • Adviseren over de toelating van leerlingen tot onze school.
  • Opstellen van het ontwikkelingsperspectief.
  • Evalueren van de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief.
  • Indien noodzakelijk (extern) deskundige hulp inroepen.
  • Adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar een andere vorm van onderwijs/ vervolgplek.
  • Leerroutes bepalen c.q. aanpassen.
  • Meedenken en hulp organiseren bij vragen van ouders.

De CvB bewaakt het cyclische onderwijsleerproces van elke leerling in samenwerking met de coördinator onderwijs en meet de onderwijsresultaten via het ontwikkelingsperspectiefplan. Daarnaast signaleert de commissie mogelijke trends (bijvoorbeeld in de leerontwikkeling) en doet op basis daarvan aanbevelingen.