Visual

Commissie en Begeleiding

Onze Commissie van Begeleiding is een breed samengestelde commissie die verantwoordelijk is voor een aantal onderwijskundige, pedagogische en psychologische taken.

De Keerkring heeft een Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB bestaat uit de intern begeleider die functioneert als voorzitter, de groepsleerkracht, de  psycholoog en een schoolmaatschappelijk werker (MEE). Op afroep is het mogelijk om een lid van de schoolleiding, de logopedist, de MG-ondersteuner, de coördinator stage, praktijk of onderwijs, de schoolarts, de medewerker van de naschoolse opvang en eventuele andere externe hulpverleners uit te nodigen voor de CvB.

De CvB heeft onderwijskundige, pedagogische en psychologische taken:

  • Adviseren over de toelating van leerlingen tot onze school.
  • Opstellen van het ontwikkelingsperspectief.
  • Evalueren van de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief.
  • Indien noodzakelijk (extern) deskundige hulp inroepen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
  • Adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar een andere vorm van onderwijs/ vervolgplek.

De CvB bewaakt in samenwerking met de coördinator onderwijs het cyclische onderwijsleerproces van elke leerling en het meten van de onderwijsresultaten via het ontwikkelingsperspectief Plan. Daarnaast signaleert de commissie mogelijke trends (bijvoorbeeld in de leerontwikkeling) en doet op basis daarvan aanbevelingen.