Visual

Ontwikkelingsperspectief

Een Ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van elke individuele leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan.

Doel van de kwaliteitswet Speciaal Onderwijs is de onderwijsopbrengsten helder in kaart te brengen en inzichtelijk te maken. Scholen zijn verplicht voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen en vorderingen van leerlingen te registreren. Een OPP is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van elke individuele leerling voor een langere periode, tot einde so of einde vso. We evalueren het OPP twee keer per schooljaar. Als de ontwikkeling van een leerling afwijkt van het groepsplan en de leerling tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft, stellen we voor een bepaalde periode een individueel intensiveringsplan op.

Volgen van de leerontwikkeling

Wij volgen de leerontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren:

OPP

Voor elke leerling stellen we een OPP op met doelen die zichtbaar zijn in het leerlijnenperspectief. In het OPP staan het (verwachte) uitstroomperspectief en de leerroutes per leergebied voor de komende periode. Het overleg over het OPP met de ouders is gericht op overeenstemming en gaat uit van constructieve samenwerking. Daarbij is de positieve inbreng van alle betrokkenen van groot belang.

Registratie in het leerlingvolgsysteem

De groepsleiding stelt de groepsplannen op en begeleidt elke leerling individueel bij de leeractiviteiten, registreert de vorderingen, signaleert knelpunten en zoekt voortdurend alternatieven om gestelde doelen te bereiken. De ontwikkeling van elke leerling leggen we vast in ons digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het stelt ons in staat om de vorderingen van de leerlingen bij te houden en volgende leerstappen goed te plannen, sturend binnen de leerroute.

Leerling/groepsbespreking

Drie keer per jaar bespreken we de leerontwikkeling van alle leerlingen. Observaties, (leer)resultaten en het ontwikkelingsperspectief vormen de basis voor deze besprekingen. De coördinator onderwijs verzorgt de groepsbesprekingen, de intern begeleider de leerlingbesprekingen over het sociaal-emotioneel functioneren en de zorg.

Leerlingenzorg

Leerkrachten kunnen een gerichte hulpvraag bespreken met de gedragsdeskundige. Hiervoor is een vragenformulier beschikbaar, in te vullen door ouders, leerlingen en leerkracht. Als zich knelpunten voordoen kan dit leiden tot onderzoek. Indien noodzakelijk maken we een individueel intensiveringsplan, waarbij we soms ook specifieke (externe) deskundigheid inschakelen.

Portfolio

De leerlingen leggen hun schoolontwikkeling vast in een
portfolio.