Visual

Kerndoelen

Goed onderwijs begint met het stellen van doelen. Wat moet een leerling kunnen aan het eind van zijn of haar schoolloopbaan?

Bij De Keerkring richten we ons op drie profielen: belevingsgerichte dagbesteding en wonen, arbeidsmatige dagbesteding en arbeid. Voor deze profielen zijn specifieke kerndoelen opgesteld. Maar er zijn ook leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze richten zich op het ‘leren leren’, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met een handicap of stoornis.

Nederlandse taal

Met ons taalonderwijs leren we onze leerlingen effectief gebruik te maken van hun taalvaardigheden. We richten ons hierbij zowel op schriftelijke als mondelinge taal. De leerlingen leren zich verstaanbaar en begrijpelijk uit te
drukken en de taal van de ander te verstaan en begrijpen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid staat hierbij centraal.

Rekenen en wiskunde

Ons rekenonderwijs is gericht op het aanleren van rekenvaardigheden die leerlingen nu en later nodig hebben. Bij de keuze en het aanbieden van de onderwerpen houden we rekening met wat leerlingen al weten en kunnen, zodat ze zich uitgedaagd voelen. Essentieel is dat de leerlingen ervaren dat ze met het geleerde tijdens de rekenactiviteiten, beter kunnen functioneren in de samenleving. Ze leren ‘rekentaal’ toepassen.

Rots en Water

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden, het verbeteren van het welzijn van leerlingen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen. Denk aan pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een aantal personeelsleden is getraind in de methode Rots en Water en geeft psycho-fysieke trainingen. Hiermee leren de leerlingen voor zichzelf op te komen en stevig in hun schoenen te staan.