Visual

Kerndoelen

Goed onderwijs begint met het stellen van doelen. Wat moet een leerling kunnen aan het eind van zijn of haar schoolloopbaan?

Bij De Keerkring richten we ons op drie profielen: belevingsgerichte dagbesteding en wonen, arbeidsmatige dagbesteding en arbeid. Voor deze profielen zijn specifieke kerndoelen opgesteld. Maar er zijn ook leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze richten zich op het ‘leren leren’, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met een handicap of stoornis.

Rots en Water

In dat kader is De Keerkring ook gestart met trainingen Rots en Water. Leerkrachten volgen de training om  één keer per week lessen Rots & Water te geven. Dat is een fysieke weerbaarheidstraining, die we momenteel aan enkele leerlingen op het so en op het vso geven. Het doel van de trainingen is de leerlingen sociaal- emotioneel sterker te maken.

Leergebiedoverstijgende kerndoelen

Deze kerndoelen richten zich op hoe jongeren functioneren op het gebied van leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. De kerndoelen gelden voor de gehele periode in het vso en zijn voor alle uitstroomprofielen hetzelfde:

 • De leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld om hem heen.
 • De leerling leert doelgericht en planmatig te leren en daarbij strategieën te gebruiken.
 • De leerling leert verschillende soorten informatie te zoeken, te beoordelen en te gebruiken.
 • De leerling leert op basis van feiten een mening te vormen, deze adequaat te uiten en respectvol om te gaan met andere meningen.
 • De leerling leert zich redzaam en weerbaar te gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten.
 • De leerling leert op doelgerichte, planmatige en methodische wijze taken en activiteiten uit te voeren.
 • De leerling leert samen te werken aan een taak of activiteit.
 • De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen.
 • De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen.
 • De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.
 • De leerling leert afwegingen en keuzes te maken die leiden tot een passend persoonlijk toekomstperspectief, met realiseerbare mogelijkheden en kansen.