Visual

Waar staan wij voor

Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid. Op onze school bereiden we de leerlingen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving.

De Keerkring biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen van 4-18 jaar, die als gevolg van hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek geen regulier onderwijs kunnen volgen. Een deel van onze leerlingen heeft veel begeleiding nodig, doordat zij een IQ lager dan 35 hebben, vaak in combinatie met medische problemen of gedragsproblemen. Onze leerlingen hebben in vergelijking met leerlingen in het regulier onderwijs een langzamer ontwikkelingstempo en een ander ontwikkelingsverloop. Door het bieden van een veilige omgeving, het opbouwen van zelfvertrouwen en het leggen van de focus op wat leerlingen wél kunnen, leggen wij de basis voor een goede en gezonde ontwikkeling.

Zelfredzaamheid

De verschillen tussen de leerlingen zijn groot, bijvoorbeeld in verbale vaardigheden en de mate van zelfredzaamheid. Bij sommige leerlingen beperkt de belevingswereld zich tot de directe omgeving van huis en school, andere leerlingen hebben een bredere interesse die vergelijkbaar is met leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs. Soms stromen leerlingen tussentijds uit naar het speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs. De meeste leerlingen blijven op De Keerkring. Zij zijn afhankelijk van de structuur en begeleiding in het speciaal onderwijs. De leerlingen stromen rond hun 18e uit naar dagbesteding, beschut werk of een betaalde baan in het vrije bedrijf.

Aantallen

De Keerkring heeft in totaal 179 leerlingen verdeeld over twee afdelingen, speciaal onderwijs (so) met ongeveer 94 leerlingen en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met ongeveer 85 leerlingen. Op De Keerkring werkt een team van 69 personen met diverse expertises. Zij verzorgen het onderwijs en de onderwijsondersteuning voor de leerlingen. Verschillende vrijwilligers en ouders verlenen daarnaast diensten aan de school.

Meer weten over De Keerkring? Neem contact met ons op via het algemene nummer, tel (079) 341 05 36.